Verhuur voorwaarden

Verhuur voorwaarden

  •  
  •  
Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: donderdag 20 augustus 2015 22:23
Hits: 6001

Op al onze verhuurleveringen zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u online bekijken of een afschrift is te verkrijgen in de winkel

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Aveco Licht, Geluid, LED

 
1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Aveco Licht en Geluid met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn en accoord te gaan met deze voorwaarden.

 

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:

 

Verhuurder: Aveco Licht, Geluid, LED te Den Haag

 

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur

huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

 

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en lichttechniek,alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur

beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires,

bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

 
3. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de huurder de gehuurde apparatuur niet op tijd retourneert kan door de verhuurder extra kosten in rekening worden gebracht.

 

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en

daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant of per pin volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt door huurder een rente van1,5% rente per maand in rekening gebracht. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waaronder die van een incassobureau of

advocaat, bij bijvoorbeeld geen (tijdige) betaling zullen voor rekening komen voor de

opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de openstaande hoofdsom, met eenminimum van €. 150,-

 
5. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en

vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,

..Eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloosgeschieden;

..Eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van dehuurprijs verschuldigd;

..Later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd

 

6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder

verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van twee rechtsgeldige

legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

De huurder dient de goederen zelf te controleren op eventuele gebreken.

Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen in dezelfde staat terug te brengen waarin deze geleverd zijn (behoudens normale slijtage)

Indien de goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van een)dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn de dagprijs in rekening brengen.

Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve onderdelen, dienen bij

vervanging van de onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan verhuurder terug te (laten) bezorgen dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

In geval van diefstal of vermissing dient de opdrachtgever meteen aangifte te doen bij politieen verzekering alsmede het op de hoogte stellen van de verhuurder.

Verhuurder heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie of vervanging van de gehuurde goederen te verhalen op de huurder.

De defect goederen blijven altijd eigendom van verhuurder.

 
7. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

 

8. Vervoer

Bij afhalen dient de huurder de apparatuur zelf te controleren op eventuele gebreken.

Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen in dezelfde staat terug te brengen waarin deze geleverd zijn (behoudens normale slijtage)

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking (dan wel flightcase) af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

 
9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Hiervoor is altijd een storingsnummer beschikbaar welke is vermeld op de factuur. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 

10. In gebreke zijn en schadevergoeding.

10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden

afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het

overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden

teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid,

10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere

bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

 
11. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 

12. Verzekeringen

12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde

apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

 
13. Schade

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de

oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover

vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten

schadevergoeding.

13.b. De defecte goederen blijven altijd eigendom van Aveco Licht en Geluid.

13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

 

14. Geheimhouding

De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of konstruktiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

 
15. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

 

16. Verbod onderverhuur

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

 
17. BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

 

18. Bijzondere bepalingen

Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Aveco Licht en Geluid voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van eenshow of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.

 
11. Geschillen

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.